Monday, January 7, 2013

Alamogordo: Monte Viste Cemetery on First Street

Monte Vista Cemetery, First Street, Alamogordo, New Mexico

No comments: